IMPORT AV PLANTER

Vi sakser fra Norsk Hageselskap sine nettsider.

(vil du finne mer om dette, se www.hageselskapet.no), dette kan være av spesiell interesse nå mot sommer og reisetid…


 

Veiledning for Hageeiere.

av Jon Fløistad, Det norske hageselskap.

Det har i den seinere tid skjedd visse endringer i regelverk og tollsatser. Dette har startet en debatt på Hagepraten som viser at det er nødvendig med en gjennomgang av situasjonen på nyåret 2004.

Nytt av året er også at Landbrukstilsynet (som fører kontroll med plantesunnhetssertifikatene m.v) er fusjonert inn i det nye Mattilsynet.   Det er ikke grunn til å tro at det fører til store endringer i gjeldende praksis.

Hva har du lov å ta med deg hjem når du har vært ute og reist ?

Uten sunnhetssertifikat kan du ta men deg de planter og kvanta som følger:

          -          inntil 25 avskårne blomster

          -          inntil 10 kg frukt, bær og grønnsaker, ikke poteter

          -          inntil 3 kg blomsterløk og blomsterknoller

          -          inntil 5 stk potteplanter (stueplanter) fra europeiske land

          -          inntil 50 porsjonspakninger med frø 

Ønsker du å ta med deg mer, må du ha sunnhetssertifikat for planter og plantedeler og du har en tollfri kvote på kr.3000,- pr. person dersom du har vært i utlandet under et døgn og kr. 6000,- dersom du har vært borte over et døgn. Sunnhetssertifikatet må forevises på tollstasjon, godkjennes og stemples på vanlig vis.

Ordinær import.

Det nye her er at kravet om enten å bli autorisert som importør, eller få dispensasjon for dette for en enkeltimport, er falt bort fra 02.01,04. Så nå behøver en ikke å søke Statens landbruksforvaltning om dette lenger. Alle kan derfor nå importere.

Ved import er det to krav som gjelder. Kravet til sunnhetssertifikat, og å betale den toll og de avgifter som gjelder. I tillegg er det krav om CITES-sertifikat for noen ganske få truede arter (noen orkideer m.v.). Det er Direktoratet for Naturforvaltning i Trondheim som er myndighetsorgan for dette, men i praksis vil også andre kontrollorgan følge opp at slikt sertifikat foreligger i de aktuelle tilfellene.

Toll  og  Avgifter.

Som et behandlingsgebyr, for kontroll av sertifikat m.v., innkrever tollvesenet en avgift på 1,8% av fakturaverdi.

Altså ingen avskrekkende avgift.

Når det gjelder toll er det den til enhver tid gjeldende tolltariff som gjelder, og den endres fra tid til annen uten foregående varsel. Det nytter derfor ikke å komme å påstå at jeg f. eks. har sett på Hageselskapets hjemmesider at tollen er det eller det. Hageselskapet kan ikke garantere at disse side til enhver tid er absolutt oppdatert.

Tolltariffen er heller ikke lett å lese for amatører, men vi har lagt ut spesiell link til den, kapittel 6, som angår planter og plantedeler og en liten bruksanvisning på hvordan den brukes.

En gjennomgang av dagens tolltariff viser følgende for de mest aktuelle posisjoner:

06.01.1001 - 2000 Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker.  Fri.

06.02.1091 – 2000 Andre stiklinger uten rot, podekvister og trær og                            busker som skal bære spiselige frukter og nøtter.

Fri.
06.02.4002 - 4008 Roser, inkl grunnstammer.  0  - 64 % toll.   Fra EU fri
06.02.9020 – 9042 Trær og busker (flere detaljer) Fri.
06.02.9050 – 9069 Urteaktige planter (inkl Stauder 06.02.9069) 0 – 75 % toll.   Fra EU fri

Dette er de viktigste gruppene for oss hageeiere, men se i tariffen for detaljer. Dere finner stor variasjon for ulike land og regioner alt etter hvilke handelsavtaler som er inngått. Likevel ser vi at toll ikke lenger er noen hindring.

Som vi ser er det for roser at det har skjedd store endringer i tollsatsene ved at tollsatsene fra EU land nå er 0 og fra andre land som Polen 12,1  % og de Baltiske land  7,7  %.  Her vil jo også satsene bli 0 når disse land blir EU medlemmer. For stauder vil vi føre en videre dialog med tollmyndighetene fordi tariffen inneholder en merkverdig formulering, i det den inneholder betegnelsen Stauder, ikke urteaktige.  Som alle vet er det en selvmotsigelse.

Vi vil etter beste evne følge med i endringer i tollsatsene og gi informasjon her.

Moms.

Ved innførsel av planter må vi jo som for alle andre varer betale moms for fakturabeløpet. Det vil si at vi ved innførselen til Norge betaler 24 % moms pluss 1,8% behandlingsgebyr, som omtalt ovenfor. Det vi da bør sørge for er at vi kjøper plantene i utlandet uten dette landets moms. I Sverige er som kjent momsen 25 %. Fra vanlige leverandører utenlands som driver eksport, er det vanlig rutine å fakturere uten moms. Kjøper vi derimot i hagesentre der det bare er lagt opp til detaljsalg, kan det nok være vanskeligere å slippe moms.

Plantesunnhetssertifikat.

For å hindre spredning av alvorlige skadedyr og plantesjukdommer har de fleste land i verden sluttet seg til IPPC konvensjonen som har satt opp et internasjonalt regelverk for kontroll av produksjon og regler for utstedelse av sunnhetssertifikat som skal følge planter som flyttes over landegrenser. Vi kan ikke omtale de regler her, men prinsippet er at plantene som sendes skal ha vært underlagt kontroll i veksttiden m.v., så det er ikke uten videre lett å få utstedt et sertifikat på planter som for eksempel har vært innom et hagesenter. Men det er det opp til sertifikatutsteder å avgjøre. Har en fått et slikt sertifikat skal det følge plantene uansett transportmåte og forevises på tollstasjonen enten en bringer plantene selv, eller de kommer via speditør, for eksempel posten.

Dette sunnhetssertifikatet skal godkjennes, nå av Mattilsynet, før plantene slippes inn i landet.  Det som er rutinen er at sertifikatet skal forevises Tollvesenet og de følger opp behandlingen. Hageselskapet ser med spenning fram til hvorledes Mattilsynet vil takle den nye situasjon, om servicen for brukerne vil bil bedre eller dårligere enn den var under Landbrukstilsynet.

Det poengteres fra deres side at dersom en stoppes med planter i kontrollen så hjelper det ikke da å presentere et sertifikat, dersom det ikke har vært fremlagt for godkjenning, blir saken å anse som forsøk på smugling.

Fra Hageselskapet side har vi overfor angjeldende myndighet sterkt poengtert behovet for en løsning som gjør det enkelt å få godkjent sertifikatene ved ankomst til landet. Vi skal love å  være vaktbikkje her.

Forbudte planter.

Mange land her egne bestemmelser om hvilke planter som er forbudt å importere. De norske bestemmelsene finner du her.   Som det framgår er det spesielt jordbær, potet og visse arter Cotoneaster samt hele spekteret av vertplanter for pærebrann, Eewinia amylovora, som er de mest altuelle for oss hagedyrkere. Det gjelder også rogn, asal, eple, pære, pyrakanta m.v.

Andre forhold.

Ut fra diskusjonen på Hagepraten er det flere forhold som medlemmene våre irriterer seg over. Det gjelder den nedre beløpsgrense ved import på kr. 200,- for beregning av toll og moms. Foreløpig kan vi bare konstatere at den er der, men det er et mål for oss å få den hevet. Det er sterke krefter innen handelsnæringen (musikk er spesielt nevnt) som arbeider for at den skal beholdes, så vi får se hva som skjer. Likedan er det irritasjon over de gebyrer som speditører som f. eks. Posten beregner seg for å tollklarere sendinger. Dette er og forretningsmessige disposisjoner som hver speditør tar, og de er vanskelige å påklage med den privatiseringen som har funnet sted med Posten, men det fins jo andre speditører dersom en er spesielt misfornøyd.

Si  fra.

Er det noe du lurer på og som du synes er dårlig belyst i denne redegjørelse, så send en e-post til postkasse@hageselskapet.no, så skal vi ta saken opp, prøve å finne en avklaring og svare deg tilbake og/eller legge det ut her på oppslagstavla (event. anonymisert) slik at vi alle kan lære av det. Undertegnede har brukt betydelig tid til i dialog med det tre offentlige organer som er involvert og det er litt skremmende å se hvor dårlig denne prosess er koordinert. Hageselskapet har nå en fin dialog på høyt nivå med de impliserte parter og alle bedyrer at de vil anstrenge seg for å gjøre det beste de kan. Derfor er det viktig at du som har spesielt dårlige eller gode erfaringer når det gjelder import gir lyd fra deg men en e-post, så har vi facts å legge fram.

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997